SỔ CÁC LOẠI

sổ da, sổ loxo, sổ bìa cứng, sổ kế toán, công văn đi đến, sổ card

15.000₫

Sổ da CK6

25.000₫

Sổ da Ck7 dày

12.000₫

Sổ loxo A6 dày