Phiếu xuất kho to 2 liên

28.000₫

Phiếu xuất kho 2 liên được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc xuất hàng hóa ra khỏi kho. Khổ A4. Loại 2 liên. Đóng gói: 10 cuốn/block.

Thông tin thêm