PHIẾU THU, CHI, XUẤT, NHẬP

giấy giới thiệu, phiếu thu, chi, xuất kho, nhập kho 1 liên, 2 liên, 3 liên

3.000₫

Phiếu chi

3.000₫

Phiếu thu