Phiếu chi 3 liên 100 tờ

18.000₫

Phiếu chi 3 liên được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc thu chi. 10 cuốn/block.

Thông tin thêm