Phiếu chi 2 liên 100 tờ

18.000₫

Phiếu chi 2 liên. được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Loại giấy cacbonless, không cần dùng giấy than khi viết. Giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong việc thu chi. Đóng gói: 10 quyển/lố ; 100 tờ/ quyển

Thông tin thêm